Krediet & leningen

Een gezamenlijke aanbieding is een aanbod waarbij de al dan niet kosteloze verkrijging van goederen of diensten gebonden is aan de verkrijging van andere goederen of diensten. Dit wordt ook wel ‘koppelverkoop’ genoemd in de volksmond.

Bedrijven mogen in principe gezamenlijke aanbiedingen voorstellen aan consumenten. Toch is er een uitzondering op deze regel: een gezamenlijke aanbieding waarvan minstens één bestanddeel een financiële dienst is en die verricht wordt door een onderneming of door verscheidene ondernemingen die handelen met een gemeenschappelijke bedoeling, is verboden.

Simuleer uw lening online

Uitzonderingen op het verbod op gezamenlijke aanbiedingen van financiële diensten

In boek VI van het Wetboek van economisch recht vindt u verschillende situaties waarin een gezamenlijke aanbieding wel mogelijk is.

Het volgende mag gezamenlijk worden aangeboden:

  • financiële diensten die een geheel vormen (zoals de combinatie van een bijstandsverzekering en een verzekering voor autopech);
  • financiële diensten en kleine door de handelsgebruiken aanvaarde goederen en diensten;
  • financiële diensten en titels tot deelneming aan wettig toegestane loterijen;
  • financiële diensten en voorwerpen waarop onuitwisbare en duidelijk zichtbare reclameopschriften zijn aangebracht, welke als dusdanig niet in de handel voorkomen, op voorwaarde dat de prijs waartegen de onderneming ze heeft gekocht, niet meer bedraagt dan 10 euro, exclusief btw, of 5 % van de prijs, exclusief btw, van de financiële dienst waarmee ze worden aangeboden. Het percentage van 5 % is van toepassing wanneer het bedrag dat hiermee overeenstemt hoger is dan 10 euro (zoals een sporttas of een rookmelder met de naam van de verzekeraar op wanneer u een woningpolis afsluit);
  • financiële diensten en chromo’s, vignetten en andere beelden met geringe handelswaarde;
  • financiële diensten en titels bestaande uit documenten die, na de aanschaf van een bepaald aantal diensten, recht geven op een gratis aanbod of een prijsvermindering bij de aanschaf van een gelijkaardige dienst, voor zover dat voordeel door dezelfde onderneming verstrekt wordt en niet meer bedraagt dan een derde van de prijs van de vroeger aangeschafte diensten.

De titels moeten de eventuele uiterste geldigheidsduur en de voorwaarden van het aanbod vermelden.

Gezamenlijke aanbiedingen en consumentenkredieten / hypothecaire leningen

De uitzonderingen hierboven wijken niet af van de bepalingen in boek VII. Dat boek bevat specifieke regels voor gezamenlijke aanbiedingen bij een consumentenkrediet en hypothecair krediet.

Crédit à la Consumentenkrediet

Kredietgevers en kredietbemiddelaars mogen consumenten niet verplichten om naast de kredietovereenkomst een andere overeenkomst te ondertekenen bij de kredietgever, de kredietbemiddelaar of een door hen aangewezen derde.

Voorbeeld: een instelling mag u niet verplichten een schuldsaldoverzekering bij de kredietovereenkomst te kopen.

Hypothecaire lening

De kredietgever mag niet eisen dat de kredietnemer een verzekeringspolis afsluit of aanhoudt, behalve in het geval van een schuldsaldoverzekering (overlijdensrisico), brandverzekering of borgtochtverzekering.

De kredietgever of kredietbemiddelaar mag de consument ook niet verplichten (rechtstreeks of onrechtstreeks) om een schuldsaldoverzekering, brandverzekering of borgtochtverzekering af te sluiten bij een door de kredietgever aangewezen verzekeraar.

De kredietgever mag u dus verplichten om bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering af te sluiten, maar u moet altijd de verzekeraar kunnen kiezen.