persoonlijke-lening

Boek VII van het Wetboek van economisch recht somt alle regels op waaraan een kredietovereenkomst moet voldoen om geldig tot stand te komen. Het gaat vormvereisten die we hier voor u op een rij zetten.

Simuleer uw lening online

Specifieke regels voor de totstandkoming van een kredietovereenkomst

De betrokken partijen gaan een verbintenis aan zodra ze de kredietovereenkomst ondertekenen. De overeenkomst kan op papier staan of op een andere duurzame drager (bv. een digitaal document) en de handtekening kan manueel of elektronisch zijn.

De overeenkomst moet alle voorwaarden vermelden en elke partij moet één exemplaar ontvangen, ook de kredietbemiddelaar.

In het geval van een kredietovereenkomst van bepaalde duur en met periodieke kapitaalaflossing, moet de consument eerst een aflossingstabel ontvangen. Pas wanneer hij of zij die tabel heeft kunnen inkijken, mag de kredietgever of -bemiddelaar vragen om een overeenkomst te ondertekenen. Deze regel geldt niet voor kredietopeningen.

Verplichte informatie

De kredietgever moet alle informatie uit boek VII op een duidelijke en beknopte manier vermelden in de kredietovereenkomst. Het gaat onder meer over de essentiële kenmerken van de lening en de informatie in het SECCI-formulier (de Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet).

In het geval van een kredietopening moet hij of zij ook vermelden wanneer en onder welke voorwaarden het openstaande saldo, de interesten en andere kosten moeten worden betaald.

De consument moet manueel de volgende vermeldingen toevoegen aan zijn of haar handtekening:

  • De vermelding van het kredietbedrag (bij een kredietopening): “Gelezen en goedgekeurd voor … euro op krediet”;/li>
  • De vermelding van het totale door de consument terug te betalen bedrag (bij alle andere kredietovereenkomsten): “Gelezen en goedgekeurd voor … euro terug te betalen”./li>
  • De datum en het juiste adres waarop de overeenkomst is ondertekend.

Kredietbemiddelaars moeten duidelijk vermelden dat ze optreden als kredietbemiddelaar. Ze moeten ook de aard en reikwijdte van hun bevoegdheden verduidelijken.

Verbonden agenten moeten de identificatiegegevens van de kredietgever aangeven.