persoonlijke-lening

Welke soorten kredietbemiddelaars bestaan er?

De FSMA en de FOD Economie zien beide toe op het beroep van kredietbemiddelaar. De FSMA registreert en controleert iedereen die het beroep wil uitoefenen, terwijl de FOD Economie nagaat of de inhoud van de kredietovereenkomsten correct is.

Alle personen en ondernemingen die kredieten willen uitgeven of bemiddelen in de uitgifte, moeten erkend zijn door en geregistreerd staan bij de FSMA. Ze moeten ook standaarddocumenten opstellen voor al hun kredietovereenkomsten en die ter goedkeuring voorleggen aan de FOD Economie.

Kredietgevers

De kredietgever is elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die kredieten verstrekt in het kader van zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten.

Een persoon of onderneming mag zich pas kredietgever noemen als die erkend is door de FSMA. Die erkenning gaat overigens gepaard met grondige controles en de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen zijn heel strikt

Kredietbemiddelaars

Kredietbemiddelaars zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet optreden als kredietgever en die in het raam van hun bedrijfs- of beroepsactiviteiten, tegen een vergoeding in de vorm van geld of een ander overeengekomen economisch voordeel:

  1. aan consumenten kredietovereenkomsten voorstellen of aanbieden;
  2. consumenten bijstaan bij de voorbereiding van het sluiten van kredietovereenkomsten (naast de activiteiten in punt a);
  3. namens de kredietgever met consumenten kredietovereenkomsten sluit.

Ook personen die kredietovereenkomsten aanbieden of toestaan ten gunste van een erkende kredietgever die in de kredietovereenkomst vermeld staat, worden gezien als kredietbemiddelaars.

Kredietbemiddelaars

Boek VII van het Wetboek van economisch recht maakt een onderscheid tussen drie soorten kredietbemiddelaars.

  1. Kredietbemiddelaars

Alle personen of ondernemingen die geen verbonden agent zijn (zie verderop), worden beschouwd als kredietbemiddelaars.

  1. Verbonden agenten

Verbonden agenten handelen voor rekening van en onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van één kredietgever of meerdere kredietgevers die deel uitmaken van eenzelfde groep.

  1. Agenten in nevenfunctie

Agenten in nevenfunctie verkopen niet-financiële goederen en diensten in een nevenfunctie en voor rekening van een of meer kredietverstrekkers.

Er bestaan twee soorten:

  • agenten wier kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen en diensten die ze zelf verkopen;
  • agenten wier kredieten ook kunnen worden gebruikt voor goederen en diensten die ze zelf niet verkopen.

Voorbeelden zijn autohandelaars die een lening voor hun wagens voorstellen, of meubelhandelaars die een lening voor hun meubels voorstellen.

Verantwoordelijken voor de distributie en personen in contact met het publiek

Zowel verantwoordelijken voor de distributie als personen in contact ​​met het publiek moeten over voldoende vakkennis beschikken en dat kunnen aantonen.

  1. Verantwoordelijken voor de distributie

Kredietbemiddelaars wijzen een of meer natuurlijke personen aan die toezien op de distributie. Hoeveel het er precies zijn, hangt af van de organisatie en de activiteiten van de bemiddelaar.

Een verantwoordelijke voor de distributie is een natuurlijk persoon die vanuit een directiefunctie toeziet op een kredietgever, een kredietbemiddelaar of een werknemer, en die de facto verantwoordelijk is voor de kredietbemiddelingswerkzaamheid.

De betrokken kredietgevers moeten de FSMA periodiek bewijzen dat ze zich houden aan hun verplichting om een of meer verantwoordelijken voor de distributie aan te stellen. Dat doen ze door een lijst met de namen van de verantwoordelijken mee te delen, alsook een overzicht van eventuele wijzigingen.

  1. Personen in contact met het publiek

Personen in contact met het publiek zijn natuurlijke personen die bij een kredietgever of een tussenpersoon, op welke wijze dan ook, in contact staan met het publiek en hen overeenkomsten voorstellen of er informatie over verstrekken.