persoonlijke-lening

Wanneer kredietgevers of -bemiddelaars een lening aanbieden aan een consument, moeten ze zich aan bepaalde regels houden.

Zo moeten ze eerlijk, billijk, transparant en professioneel handelen en rekening houden met de rechten en belangen van de consument.

Deze verplichting is van toepassing op alle activiteiten vóór en na het sluiten van de overeenkomst en op nevendiensten: van de voorbereiding van een lening, tot de bemiddeling, het geven van advies en de uitvoering van de overeenkomst.

Om ervoor te zorgen dat de gedragscode nageleefd wordt, moeten alle activiteiten gebaseerd zijn op:

  • informatie over de situatie van de consument;
  • specifieke eisen van de consument;
  • redelijke veronderstellingen over de risico’s die gepaard gaan met de situatie van de consumenten tijdens de looptijd van de kredietovereenkomst.

Verplichting om passende uitleg en advies te geven

De kredietgever en -bemiddelaar moeten:

  • de consument een passende toelichting verstrekken zodat hij of zij kan beoordelen of de voorgestelde kredietovereenkomst aan zijn of haar behoeften en financiële situatie beantwoordt. Ze moeten onder meer de voornaamste kenmerken van de voorgestelde producten en de gevolgen bij niet-betaling toelichten;
  • bij een kredietopening op een verkooppunt buiten de onderneming van de kredietgever of op afstand: de voor- en nadelen toelichten van deze kredietsoort ten opzichte van een verkoop of lening op afbetaling voor hetzelfde kredietbedrag als ze deze kredietsoorten aanbieden;
  • voor de kredietovereenkomsten die ze gewoonlijk aanbieden of waarvoor ze gewoonlijk bemiddelen, het krediet zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast, rekening houdend met de financiële toestand van de consument en het doel van het krediet.

Ze moeten de consument met andere woorden inlichten over de voornaamste kenmerken van de producten die ze aanbieden, de gevolgen voor de consument, de aflossingsvoorwaarden, de manier waarop de rente berekend wordt, het maximale JKP, de nulstellingstermijn en de mate waarin het verschuldigde saldo opgeëist kan worden als de overeenkomst eenzijdig wordt beëindigd.

Een agent in een nevenfunctie hoeft zich in principe niet aan deze verplichtingen te houden. Het is aan de kredietgever om de nodige informatie te verstrekken.

Als een agent in een nevenfunctie tegelijkertijd een kredietovereenkomst en een betaalinstrument aanbiedt die ook buiten zijn of haar vestiging kan worden gebruikt, moet hij of zij de consument wél uitgebreid informeren vóór het tekenen van een overeenkomst. Dat is ook het geval als de agent een kredietovereenkomst voorstelt waarmee de consument goederen of diensten die hij of zij zelf niet aanbiedt geheel of gedeeltelijk verwerft.

Aanvullende verplichtingen voor kredietbemiddelaars

Kredietbemiddelaars moeten consument bovendien informeren over:

  • hun statuut als kredietbemiddelaar;
  • de aard en de omvang van hun bevoegdheden en dan vooral of ze werken als kredietmakelaar of verbonden agent.

Ze moeten deze informatie opnemen in al hun reclame en in alle documenten die bestemd zijn voor hun klanten.

Een verbonden agent vermeldt daarnaast ook alle gegevens die nodig zijn om de kredietgever te identificeren.

Voorstel

Kredietgevers en -bemiddelaars moeten klanten die daarom verzoeken een voorstel geven van de overeenkomst. Ze mogen daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Deze verplichting geldt niet als de kredietgever geen intentie heeft om een kredietovereenkomst te sluiten met de consument.