Krediet & leningen

Het is niet evident om naar de rechter te stappen. De drempel is vaak hoog, zeker bij kleine geschillen. Gelukkig kan Ombudsfin helpen.

Veel consumenten hebben moeite om hun rechten af te dwingen, vooral als ze niet tevreden zijn over een onderneming.
Simuleer uw lening online

De Consumentenombudsdienst

Als u liever niet naar de rechtbank gaat, zijn er ook verschillende manieren om een consumentengeschil ‘buitengerechtelijk’ te regelen. Dat is vaak sneller, goedkoper en minder formeel.

Eén mogelijke buitengerechtelijke regeling is bemiddeling.

Bij bemiddeling proberen de partijen hun geschil zelf op te lossen. Ze gaan vrijwillig rond de tafel zitten en zoeken met de hulp van een onafhankelijke, neutrale derde (de bemiddelaar) een oplossing.

Mislukt de bemiddelingspoging, dan kunnen de partijen de zaak alsnog voor een rechter brengen.

Om u te helpen bij bemiddeling, maar ook bij andere buitengerechtelijke regelingen, werd er een autonome openbare dienst opgericht: de Consumentenombudsdienst (wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI, “Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen” in het Wetboek van economisch recht).

De dienst biedt enerzijds een contactpunt aan, en anderzijds een dienst voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.

De Consumentenombudsdienst heeft daarnaast een aantal taken:

  • Als er geen andere gekwalificeerde entiteit bevoegd is, treedt hij zelf op in elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil.
  • Hij informeert consumenten en ondernemingen over hun rechten en plichten, en dan in het bijzonder over de mogelijkheden om consumentengeschillen buitengerechtelijk te regelen.
  • Hij neemt elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil in ontvangst en behandelt die zelf, of bezorgt ze aan de juiste instelling.

Wat is Ombudsfin?

Voor problemen met een bankdienst, een lening, een belegging, vermogensbeheer of een beursbelegging bestaat er ook een gespecialiseerde ombudsdienst: de Ombudsdienst voor financiële diensten, beter bekend als Ombudsfin.

Ombudsfin werd door de FOD Economie erkend als bevoegde instantie voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.

Als u een probleem heeft met een lening, helpt Ombudsfin geschillen regelen tussen:

  • een kredietbemiddelaar of kredietgever die aangesloten is bij de instelling
  • een consument.

Ombudsfin zal u advies geven of optreden als bemiddelaar.

Let wel op: Ombudsfin mag enkel klachten behandelen over financiële instellingen die bij haar zijn aangesloten. Ondernemingen die aangesloten zijn bij Febelfin en diensten aanbieden aan particulieren, staan automatisch ingeschreven bij Ombudsfin. Als een instelling geen lid is van Febelfin, moet die zichzelf registreren bij de ombudsdienst.

Een klacht indienen bij Ombudsfin

Als u, als consument, een klacht heeft over een financiële instelling die aangesloten is bij Ombudsfin, zal Ombudsfin die behandelen.

Met consument bedoelen we iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Klachten kunnen onder meer gaan over consumentenkredieten, hypothecaire leningen, of de uitvoering van een kredietovereenkomst. Het maakt daarbij niet uit via welk het kanaal het krediet aangeboden wordt. Het maakt ook niet uit of de kredietgever of -bemiddelaar een onderneming of een zelfstandige is.

Enkele voorbeelden:

  • U merkt dat sommige kosten ten onrechte aangerekend worden.
  • Een financiële instelling weigert uw waarborg terug te geven.

Procedure

Als u een klacht heeft, moet u eerst en vooral contact opnemen met de klachtenafdeling van de betrokken financiële instelling. Ze moet dus eerst behandeld worden door de instelling zelf.

Als jullie er niet in slagen een minnelijke schikking te treffen, heeft u twee mogelijkheden: u kunt contact opnemen met de Consumentenombudsdienst, of rechtstreeks met Ombudsfin.

De ombudsdienst zal dan een bemiddelingsprocedure opstarten. Als de financiële instelling een oplossing voorstelt, zal Ombudsfin u daarvan op de hoogte brengen. De dienst zal u ook een niet-bindend advies (en soms ook een aanbeveling) geven over het probleem.

Hij zal altijd proberen om een wederzijdse, minnelijke schikking te bereiken tussen de verschillende partijen.

De hele procedure verloopt schriftelijk en is kosteloos voor de consument. Zodra de ombudsdienst over alle informatie beschikt, handelt hij het geschil binnen 90 kalenderdagen af. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen eenmaal met dezelfde periode worden verlengd.

Simuleer uw lening online

Ombudsfin

Adres:
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel.

Tel.: +32 2 545 77 70
Fax: +32 2 545 77 79
Mail: ombudsman@ombudsfin.be