Krediet & leningen

Een onrechtmatig beding is, volgens de wet, elk beding of elke voorwaarde in een overeenkomst tussen een onderneming en een consument die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument.
Simuleer uw lening online

Onrechtmatige bedingen zijn verboden en nietig

In boek VI van het Wetboek van economisch recht vindt u een lijst van onrechtmatige bedingen (‘zwarte lijst’) die verboden zijn. Die bepalingen zijn niet voor interpretatie vatbaar en altijd nietig. Het gaat onder meer om bedingen die:

  • de consument verbieden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen als de onderneming haar verbintenis niet nakomt;
  • de consument voor een onbepaalde termijn binden, zonder duidelijke vermelding van een redelijke opzeggingstermijn;
  • de onderneming toestaan de door de consument betaalde voorschotten te houden als de onderneming zelf de overeenkomst opzegt.