persoonlijke-lening

De kredietgever en -bemiddelaar zijn verplicht om de steller van een persoonlijke zekerheid alle gegevens te vragen die ze nodig hebben om zijn of haar financiële toestand en terugbetalingsmogelijkheden te beoordelen. De steller van de zekerheid moet juist en volledig antwoorden.

Als de som van de lening hoger is dan 500 euro, moet de kredietgever deze informatie opvragen via een aanvraagformulier met een vragenlijst in. De vragenlijst moet minstens peilen naar het doel van het krediet, het inkomen, de personen ten laste en lopende leningen (aantal en bedrag).

Het is aan de kredietgever om alle informatie die nodig is om de kredietwaardigheid van een persoon te beoordelen, te verzamelen, documenteren en bewaren. Hij of zij maakt een kredietdossier aan voor elke consument en voor elke steller van een persoonlijke zekerheid.

Hij of zij raadpleegt ook de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België.

Informatieplicht

Kredietgevers moeten de borg of de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt informeren over een aantal zaken.

 1. Het gewaarborgde bedrag

De borg of de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, moet op de hoogte zijn van het gewaarborgde bedrag. Een zekerheid dekt namelijk enkel dat bedrag, eventueel verhoogd met de nalatigheidsintresten.

Om er zeker van te zijn dat die informatie correct doorgegeven wordt, moet de kredietgever de borg en, desgevallend, de steller van een zekerheid voorafgaand en gratis een exemplaar van de kredietovereenkomst geven.

 1. De totstandkoming van een kredietovereenkomst en wijzigingen

De kredietgever moet de steller van een zekerheid contacteren zodra een kredietovereenkomst tot stand komt of wijzigt.

Hij of zij moet de borg of steller ook laten weten dat zijn of haar verbintenis wordt geregistreerd bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

 1. Doeleinden van de verwerking

De steller van een zekerheid moet een zekerheidsovereenkomst afsluiten waarin de volgende gegevens staan:

 • de doeleinden van de verwerking in de Centrale;
 • de naam van de Centrale;
 • het bestaan van een recht op toegang, rechtzetting en schrapping van gegevens;
 • de bewaartermijn van de gegevens.
 1. Betalingsachterstand

Wanneer de leningnemer twee betaaltermijnen gemist heeft of minstens 1/5 van het totaal terug te betalen bedrag niet heeft betaald, moet de kredietgever de steller van de zekerheid daarvan op de hoogte brengen. Hij of zij moet de steller ook laten weten welke betalingsfaciliteiten hij of zij aan de leningnemer heeft voorgesteld.

Wanneer mag de kredietgever de borg aanspreken?

In boek VII van het Wetboek van economisch recht staat uitgelegd wanneer een kredietgever de borg of de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt mag aanspreken.

Dat mag als:

 • de consument een betalingsachterstand heeft van ten minste twee termijnen of een bedrag gelijk aan 20 % van de totale terug te betalen som of de laatste termijn niet heeft betaald;
 • hij of zij de consument via een ter post per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld;
 • de consument zijn of haar verplichtingen een maand na de ingebrekestelling niet is nagekomen.

Wat is het bedrag en de looptijd van een zekerheid?

De borg of zekerheid heeft uitsluitend betrekking op het gewaarborgde bedrag en dus niet op straffen of kosten voor niet-uitvoering.

De duur van een zekerheid hangt gewoonlijk af van de duur van de gewaarborgde kredietovereenkomst. Bij overeenkomsten van onbepaalde duur, zoals een doorlopend krediet, loopt een borg of zekerheid maximaal vijf jaar. Deze periode kan enkel vernieuwd worden als de persoon die de zekerheid stelt daar uitdrukkelijk mee akkoord gaat.