persoonlijke-lening

Sinds 1 december 2007 voorziet de wet in aparte regels voor een kosteloze borgtocht. We spreken van een kosteloze borgtocht wanneer iemand zich borg stelt zonder daar een tegenprestatie voor te vragen.

In de wet lezen we de volgende definitie (art. 2043bis van het Burgerlijk Wetboek): “de handeling waarmee een natuurlijke persoon kosteloos een hoofdschuld verzekert ten gunste van een schuldeiser. De kosteloze aard van de borgtocht slaat op het ontbreken van enig economisch voordeel, zowel rechtstreeks als indirect, dat de borg kan genieten dankzij de borgstelling.”

De schuldenaar kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.

Simuleer uw lening

Voorwaarden

Een kosteloze borgtocht moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

  1. Afzonderlijk geschrift

De kosteloze borgstellingsovereenkomst moet opgenomen zijn in een geschreven overeenkomst die los staat van de hoofdovereenkomst.

  1. Duur

De borgstellingsovereenkomst moet de duur van de hoofdverplichting bevatten. Als de hoofdverplichting voor onbepaalde tijd is aangegaan, mag de kosteloze borgtocht niet langer lopen dan vijf jaar.

  1. Gewaarborgd bedrag

Als de kosteloze borgtocht een schuld verzekert waarvan het bedrag reeds is bepaald, moet dat bedrag vermeld staan in de borgstellingsovereenkomst. De borgtocht is in dat geval beperkt tot de som in de overeenkomst, verhoogd met intresten tegen de wettelijke of conventionele rente zonder dat deze interesten hoger mogen zijn dan 50 % van de hoofdsom.

  1. Handgeschreven vermelding

In de borgstellingsovereenkomst moeten een aantal handgeschreven vermeldingen van de borg staan: “door mij borg te stellen voor … voor de som beperkt tot … (in cijfers) als dekking van de betaling van de hoofdsom en interesten voor een duur van …, verbind ik mij ertoe aan de schuldeiser van … de verschuldigde sommen terug te betalen op mijn goederen en inkomsten indien en in de mate dat, … er niet zelf aan heeft voldaan”.

  1. Kennelijke wanverhouding

De borgtocht moet in verhouding staan ​​tot de terugbetalingsmogelijkheden van de borg. De schuldeiser moet de financiële situatie van de borg dus controleren. Als een rechter oordeelt dat de verbintenissen niet in verhouding zijn tot de terugbetalingsmogelijkheden, kan hij of zij de borgtocht vernietigen.

  1. Overlijden

De verplichtingen van de erfgenamen van een kosteloze borg zijn beperkt tot hun deel van de erfenis. De erfgenamen van een borg zijn dus niet gehouden aan meer dan het erfdeel dat aan elk van hen toekomt.

  1. Informatieplicht

Bij regelmatige uitvoering van de overeenkomst door de schuldenaar moet de schuldeiser de borg daar minstens één keer per jaar van op de hoogte brengen.

Bij niet-uitvoering moet de schuldeiser alle mededelingen tegelijkertijd en in dezelfde vorm aan de schuldenaar en de borg richten. Doet hij of zij dat niet, dan kan hij of zij zich niet beroepen op de aangroei van de schuld.