Krediet & leningen

De wetgever vindt het belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd worden. In boek VI van het Wetboek van economisch recht vinden we bijgevolg verschillende regels rond:

 • de algemene verplichting tot informatie van de consument;
 • prijsaanduiding;
 • de betaling door de consument;
 • de benaming, samenstelling en etikettering van goederen en diensten;
 • de aanduiding van de hoeveelheid;
 • vergelijkende reclame;

De algemene verplichting tot informatie van de consument in detail

Vooraleer een consument wordt gebonden door een overeenkomst, verstrekt de onderneming de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie, indien die informatie al niet duidelijk is uit de context:

 • de voornaamste kenmerken van het product;
 • de identiteit van de onderneming,met name haar ondernemingsnummer, haar handelsnaam, het geografisch adres waar ze gevestigd is en haar telefoonnummer;
 • de totale prijs van het product;
 • de duur van de overeenkomst. Als de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengbaar wordt, moeten de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst worden vermeld;
 • de verkoopsvoorwaarden,rekening houdend met de behoefte aan informatie van de consument en het door de consument aangegeven of redelijkerwijs voorzienbare gebruik.

Ondernemingen zijn met andere woorden verplicht om consumenten vóór het sluiten van een overeenkomst alle nuttige informatie te bezorgen.

De exacte reikwijdte van deze informatieplicht hangt af van de concrete voorwaarden.

Als een bedrijf deze informatieplicht niet nakomt in de precontractuele fase, is er sprake van een burgerlijke fout. Bij schade kan de consument een vergoeding eisen.

De aanduiding van de prijs van een financiële dienst

Ondernemingen die consumenten homogene diensten aanbieden, moeten de prijs schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aanduiden.

Voor de prijsaanduiding van financiële diensten (d.w.z. diensten met betrekking tot bankieren, kredieten, verzekeringen, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen) zijn er specifieke regels.