Krediet & leningen

Federale Overheidsdienst Economie, De FSMA is niet de enige instantie die toezicht houdt op financiële instellingen en tussenpersonen. Ook de FOD Economie let erop dat alle partijen de regels volgen.

FOD Economie

  • De FSMA staat in voor de toelatingsvoorwaarden tot het beroep: ze registreert en erkent ondernemingen en let erop dat ze hun taak correct uitvoeren (titel 4, hoofdstuk 4 van boek VII van het Wetboek van economisch recht).
  • De FOD Economie let erop dat alle partijen de bepalingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht naleven.

Instellingen die zich wil laten erkennen als kredietverstrekker, moeten de FOD Economie vooraf alle modellen opsturen die ze in België wil gebruiken voor hypothecaire kredietovereenkomsten of consumentenkredietovereenkomsten. De FOD Economie gaat dan na of de modelcontracten beantwoorden aan de bepalingen van algemeen belang in boek VI en VII en in hun uitvoeringsbesluiten.

De door de minister aangestelde ambtenaren zijn bovendien bevoegd om inbreuken op het Wetboek van economisch recht op te sporen en vast te stellen.

Wanneer een aangestelde ambtenaar vaststelt dat een kredietgever of kredietbemiddelaar de wet niet naleeft, brengen ze de FSMA meteen op de hoogte. Die kan dan, indien nodig, maatregelen nemen en/of administratieve sancties opleggen.