Hypothecaire lening

Wat zijn de regels voor een borgstelling bij een hypothecaire lening?

In dit artikel leest u meer over de borg bij een hypothecaire lening.

Simuleer uw lening

Onderzoeksplicht

Kredietgevers en -bemiddelaars zijn verplicht om de steller van een persoonlijke zekerheid alle gegevens te vragen die ze nodig hebben om zijn of haar financiële toestand en terugbetalingsmogelijkheden te beoordelen. De steller van de zekerheid moet juist en volledig antwoorden.

Als de som van de lening hoger is dan 500 euro, moet de kredietgever deze informatie opvragen via een aanvraagformulier met een vragenlijst in. De vragenlijst moet minstens peilen naar:

 • het doel van het krediet;
 • het inkomen;
 • de personen ten laste;
 • de lopende leningen (aantal en bedrag).

Op basis van deze informatie bepaalt de kredietgever of de borg geloofwaardig is.

De kredietgever doet ook het volgende:

 • Hij of zij verzamelt, documenteert en bewaart alle informatie die nodig is om de kredietwaardigheid van de persoon in kwestie te beoordelen.
 • Hij of zij maakt een kredietdossier aan voor elke consument en voor elke steller van een persoonlijke zekerheid.
 • Hij of zij raadpleegt de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België.

Informatieplicht

De kredietgever moet de volgende informatie verstrekken:

  1. Het gewaarborgde bedrag

De zekerheiden gelden enkel voor het gewaarborgde bedrag, eventueel verhoogd met de nalatigheidsintresten. De kredietgever moet de borg of de steller van een zekerheid dus vooraf een gratis exemplaar van de kredietovereenkomst bezorgen.

De borg of steller moet ook op de hoogte worden gebracht wanneer de kredietovereenkomst tot stand komt en wijzigt.

  1. Registratie van de borgstelling bij de CKP

In zowel de kredietovereenkomst als de zekerheidsovereenkomst staan de doeleinden van de verwerking in de Centrale, de naam van de Centrale, het bestaan van een recht op toegang, rechtzetting en schrapping van gegevens, evenals de bewaartermijn van de gegevens.

  1. Betalingsachterstand

Wanneer de leningnemer twee betaaltermijnen gemist heeft of minstens 1/5 van het totaal terug te betalen bedrag niet heeft betaald, moet de kredietgever de steller van de zekerheid daarvan op de hoogte brengen. Hij of zij moet de steller ook laten weten welke betalingsfaciliteiten hij of zij aan de leningnemer heeft voorgesteld.

Wanneer mag de kredietgever de borg aanspreken?

De kredietgever mag de borg of steller van een zekerheid enkel aanspreken als:

 • de consument een betalingsachterstand heeft van ten minste twee termijnen of een bedrag gelijk aan 20 % van de totale terug te betalen som of de laatste termijn niet heeft betaald;
 • de kredietgever de consument via een ter post per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld;
 • als de consument zijn of haar verplichtingen een maand na de ingebrekestelling niet is nagekomen.

De borg of zekerheid heeft uitsluitend betrekking op het gewaarborgde bedrag en dus niet op straffen of kosten voor niet-uitvoering.

Bij overeenkomsten van onbepaalde duur, zoals een doorlopend krediet, loopt een borg of zekerheid maximaal vijf jaar. Deze periode kan enkel vernieuwd worden als de persoon die de zekerheid stelt daar uitdrukkelijk mee akkoord gaat.