Krediet & leningen

Een onderneming is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft. Een verenigingen zijn ondernemingen

Definitie van een ‘onderneming’

Een onderneming is een onafhankelijke en duurzame organisatie waarin een of meer personen goederen of diensten produceren en daar materiële en immateriële middelen voor gebruiken.

De term ‘onderneming’ verwijst enkel naar de aard van een activiteit. Losse handelingen alleen kunnen nooit als een ‘onderneming’ worden beschouwd: ze moeten worden verricht in het kader van een specifieke organisatie.

Personen die een vrij beroep uitoefenen zijn in principe niet onderworpen aan de verplichtingen voor vennootschappen die staan beschreven in boek VI van het Wetboek van economisch recht (WER). Voor hen gelden er aparte regels, die u terugvindt in boek XIV van het WER. Voeren deze personen echter diensten uit die niet specifiek zijn voor hun vrije beroep (zoals een apotheker die zonneproducten verkoopt), dan vallen ze wel onder Boek VI.

Iemand die een vrij beroep uitoefent:

  • is een natuurlijke of rechtspersoon;
  • verricht hoofdzakelijk op onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid intellectuele prestaties;
  • heeft voorafgaand een opleiding gevolgd;
  • schoolt zich voortdurend bij;
  • is onderworpen aan een plichtenleer waarvan de naleving door een door de wet aangeduide tuchtrechtelijke instelling kan worden afgedwongen;
  • is geen handelaar in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel.